TopTalents
BE 0739.913.723

Karrewegstraat 138
9800 Deinze

T. 09 277 00 26 
info@toptalents.be
LinkedIn

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Werving& Selectie door TopTalents.

1. Toepasselijkheid

1.1.. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal (via internet of een vergelijkbaar medium) tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op het werven & selecteren van kandidaten door TopTalents BV voor opdrachtgevers.

1.2.. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden

wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door TopTalents BV schriftelijk of middels digitale kanalen zijn bevestigd.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:

  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door bemiddeling van TopTalents BV voorziet van Kandidaten werving en selectie.
  • Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door bemiddeling van TopTalents BV werkzaamheden gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgevers.
  • Opdracht: de Opdracht (in welke vorm dan ook) die Opdrachtgever aan TopTalents BV geeft met betrekking tot het werven & selecteren van kandidaten.
  • Overeenkomst: de overeenkomst, waarin de voorwaarden van de uitvoering van de Opdracht zijn neergelegd.

3. Vrijblijvendheid van aanbiedingen/Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1.  Alle aanbiedingen van TopTalents BV in welke vorm dan ook gedaan zijn vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2. Aanvaarding door Opdrachtgever van aanbiedingen van TopTalents BV geschiedt door schriftelijke ondertekening van deze aanbieding, dan wel doordat aan de Overeenkomst uitvoering wordt gegeven. Het moment waarop per email gegevens over de kandidaat door TopTalents BV aan de Opdrachtgever worden verstrekt, wordt gekwalificeerd als het moment waarop TopTalents BV een kandidaat aanbiedt.

4. Selectie van Kandidaten werving en selectie

4.1. Toptalents BV heeft volledige vrijheid bij de selectie van kandidaten en betrekt hierbij:

  • De hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat zoals deze door de kandidaat aan TopTalents BV zijn verstrekt
  •  De persoonlijke ervaringen die TopTalents  heeft met de kandidaat.
  • De door Opdrachtgever verstrekte selectiecriteria.

4.2. Opdrachtgever voert te allen tijde zelf een sollicitatiegesprek met geselecteerde kandidaten.

4.3. TopTalents  kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als zij om enigerlei reden niet in staat is om tijdig de door Opdrachtgever gevraagde kandidaten aan te leveren.

4.4. . Onverminderd het bepaalde in art.8 van deze algemene voorwaarden verplicht Opdrachtgever

zich gegevens van een voorgestelde kandidaat geheim te houden en is het de Opdrachtgever

niet toegestaan een voorgestelde kandidaat aan een andere partij voor te stellen

5. Verplichting TopTalents BV

TopTalents  verplicht zich iedere Opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen kandidaten selecteren conform de visie en missie van TopTalents.

6. Aansprakelijkheid

6.1. TopTalents BV is niet aansprakelijk als door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever.

6.2. TopTalents BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die door haar bemiddeling in dienst getreden kandidaten veroorzaken aan Opdrachtgever of aan derden.

6.3. Aansprakelijkheid van TopTalents BV jegens Opdrachtgevers is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het totale factuurbedrag dat  TopTalents BV voor de betreffende Opdracht in rekening heeft gebracht.

6.4.. Opdrachtgever vrijwaart TopTalents BV voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt door aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde kandidaten.

6.5. Opdrachtgever zal TopTalents BV te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens TopTalents BV eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW.

7. Tarieven en betaling bij werving & selectie

7.1. Het tarief voor bemiddeling bij werving & selectie van kandidaten voor Opdrachtgever wordt uitgedrukt in een percentage van het volledige bruto jaarsalaris (hieronder wordt verstaan alle belastbare inkomensbestanddelen, ongeacht de benaming, welke de kandidaat naar schatting zal ontvangen, op basis van een fulltime aanstelling, in de periode van 12 maanden na aanvang van de werkzaamheden) van het aan te trekken kandidaat.

7.2. Het basis percentage voor de berekening van de werving en selectiefee bedraagt 24% , tenzij anders overeengekomen.

7.3.. Betaling is verschuldigd zodra een kandidaat een arbeidsovereenkomst met de Opdrachtgever heeft gesloten, doch uiterlijk per de datum van indiensttreding.

7.4. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

7.5. In geval van een Opdracht voor werving & selectie staat de Opdrachtgever in voor juistheid en volledigheid van het aangeleverde functieprofiel.

7.6.. Een werving- en selectie Opdracht heeft het beginsel van “no cure no pay” als uitgangspunt, waarbij cure gedefinieerd wordt als het sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever. 

7.7 Indien een geselecteerd kandidaat, die is voorgesteld bij de Opdrachtgever door TopTalents BV, niet wordt geselecteerd en binnen 12 maanden na de introductie door TopTalents BV alsnog bij de opdrachtgever of een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming in dienst treedt in wat voor functie dan ook, wordt deze indiensttreding beschouwd als uitgevoerd door TopTalents BV. De Opdrachtgever van het aanvankelijk geselecteerde kandidaat, is de fee verschuldigd aan TopTalents BV .

8. Geheimhouding

TopTalents BV verplicht zich tot geheimhouding van alle als zodanig aangegeven informatie met betrekking tot Opdrachtgever die bij de uitoefening van haar werkzaamheden te harer kennis komt.

Datum van opmaak  jan 2020